Säännöt


1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suur-Kouvolan Sitoutumattomat ry ja sen kotipaikka on Kouvola.
Yhdistys toimii Pohjois-Kymenlaakson alueella, joka voi sisältää yhden tai useamman kunnan tai kunnan osan.

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistys pyrkii edistämään niiden väestöryhmien etuja, joiden ajamisesta ja tasavertaisesta sosiaalisesta ja taloudellisesta sekä yhteiskunnallisesta asemasta ei ole oikeudenmukaisesti huolehdittu. Näitä kansalaisryhmiä ovat:

1. pien- ja perheyrittäjät sekä itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka elinkeinoelämämme merkittävimpinä tukipilareina pitävät pystyssä kansantalouttamme niin ulkomaankaupassa kuin ennen kaikkea kotimarkkinoilla, sekä rahoittavat samalla korkeilla välillisillä maksuilla nykyistä sosiaaliturvaamme;
2. lapsiperheet, jotka kasvattavat tulevan hyvinvointimme rakentajia ja tärkeintä kansallisomaisuuttamme lapsia;
3. työttömät, jotka elinkeinoelämämme arvokkaana työvoimareservinä ilman omaa syytään joutuvat tinkimaan omasta elintasostaan;
4. eläkeläiset, jotka ovat pitkällä päivätyöllään ja uhrauksillaan luoneet maamme nykyisen hyvinvoinnin ja turvanneet vapautemme, sekä maksaneet itse työllään etukäteen oikeutetut eläkkeensä;
5. opiskelijat, jotka itseään kouluttamalla turvaavat yhteiskuntamme toimintakyvyn ja kansainvälisen kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa pienten opintososiaalisten tukien turvin;

6. pienipalkkaiset toimihenkilöt, virkamiehet ja työntekijät, jotka ahkeralla työllään mm. yhteiskunnan, palveluelinkeinon, hoitoalan ja tuotantotoiminnan piirissä työskennellen pyörittävät yhteiskuntaamme;
7. maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittajat, jotka toiminnallaan turvaavat puhtaiden kotimaisten elintarvikkeiden saannin myös kriisiaikana ja pääosaltaan huolehtivat puunjalostusteollisuutemme raaka-aineen riittävyydestä.
8. Lisäksi yhdistyksen päämääränä on edistää alueemme ja maamme talouden rakentamista vahvaksi ja kilpailukykyiseksi siten, että työntekoa ja yrittämistä kunnioitetaan, kansallista itsemääräämisoikeutta sekä suomalaisia arvoja ja kulttuuria puolustetaan, sekä kansalaisille taataan tarkoituksenmukainen taloudellinen perusturva ja oikeus työhön.

3. TOIMINNAN MUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. kokoaa kansalaisia toimimaan Kouvolan seudun ja sen asukkaiden etujen edistämiseksi,
2. osallistuu kunnallis-, eduskunta- ja presidentinvaaleihin sekä Euroopan parlamentin vaaleihin ehdokkaiden valitsemiseksi kunnanvaltuustoihin, eduskuntaan, Suomen Tasavallan Presidentiksi sekä Suomen edustajaksi Euroopan parlamenttiin sekä edistää ehdokkaidensa vaalitoimintaa alueellaan,
3. toimii paikallisella tasolla vaali- ja muuta toimintaa hoitavana kansalaisjärjestönä noudattaen virallisten elinten päätöksiä ja ohjeita,
4. huolehtii alueellaan toimintaa tukevien julkaisujen ja muun materiaalin levittämisestä ja perustyön tekemisestä,
5. järjestää tiedotus-, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, kokouksia, neuvottelu- ja puhetilaisuuksia, sekä muilla vastaavilla tavoilla pyrkii tarkoitusperiensä edistämiseen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja muuta omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

4. JÄSENET
Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hakijan omakätisesti allekirjoittamalla yhdistyksen hallitukselle osoitetulla hakemuksella tai sähköisesti varmistetulla hakemuksella. Jäseneksi voidaan hyväksyä Suomen kansalaiset ja sellaiset ulkomaalaiset, joilla on kotipaikka Suomessa.

Yhdistyksen hallitus päättää jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä vapaan harkintansa mukaan. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

5. JÄSENMAKSUN SUURUUS JA MAKSAMINEN
Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain maaliskuun loppuun mennessä yhdistyksen syyskokouksessaan määräämän jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhdistyksen varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille.

6. JÄSENEN EROTTAMINEN YHDISTYKSESTÄ
Yhdistys voi päätöksellään erottaa yhdistyksen jäsenen jollakin seuraavista perusteista:
- jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä maksamatta
- jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on sitoutunut yhdistykseen liittymällä
- jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä
- jäsen ei ole täyttänyt yhdistykseen liittyessään tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuun aikana ja syyskokous loka- joulukuussa.
Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti tai kun kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

8. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle kirjallisena jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaisemalla kutsu syyskokouksen päättämässä lehdessä. Jos jäsen on ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitteensa, kutsu voidaan lähettää hänelle myös sähköpostina. Muut tiedonannot toimitetaan sillä tavalla kuin syyskokous päättää. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle yhdistyslainsäädännön mukaan.

9. PUHE- JA ÄÄNIOIKEUS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä puhe- ja äänioikeus.
Kannattavilla jäsenillä ei ole äänioikeutta. Jos jäsen on laiminlyönyt yhdistyksen jäsenmaksun maksamisen eräpäivään mennessä kuluvalta vuodelta tai sitä aikaisemmalta vuodelta, jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksissa, jos maksamatta olevia jäsenmaksuja ei ole maksettu viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä. Yhdistyksen jäsen voi käyttää puhe- ja äänioikeuttaan ainoastaan henkilökohtaisesti.

10. YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS
Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan äänioikeutetut jäsenet sekä muut läsnäolijat
5. Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus
6. Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilinpäätös
7. Luetaan tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9. Annetaan evästyksiä yhdistyksen eri elimissä toimiville ja/tai valituille edustajille
10. Käsitellään hallituksen valmistelemat muut asiat
11. Kokouksen päättäminen

11. YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan äänioikeutetut jäsenet sekä muut läsnäolijat
5. Päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista
6. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kalenterivuodeksi
7. Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten (2-10) lukumäärästä seuraavalle kalenterivuodelle
8. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja seuraavaksi kalenterivuodeksi
10. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden jäsen- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
11. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio
12. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma
13. Päätetään kokousten koollekutsumistavasta ja muusta tiedottamisesta
14. Annetaan evästyksiä yhdistyksen eri elimissä toimiville ja valituille edustajille
15. Käsitellään hallituksen valmistelemat muut asiat
16. Kokouksen päättäminen

12. YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä. Varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa, ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia tai muita tarpeellisiksi katsomiaan työelimiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä osallistuu päätöksentekoon. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

13. TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään yksi kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

14. VAALEIHIN OSALLISTUMINEN
Vaaleissa yhdistys toimii valitsijayhdistyksenä. Sen jäsenet voivat perustaa useampia valitsijayhdistyksiä, jotka yhdessä voivat sopia vaalilain mukaisen yhteislistan muodostamisesta. Yhdistyksen vaaliehdokkaat vaaleissa hyväksyy yhdistyksen hallitus.

15. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t), sihteeri ja taloudenhoitaja kuitenkin niin, että nimen kirjoittaa aina kaksi henkilöä yhdessä.

Hallitus voi kuitenkin antaa yhdistyksen toimihenkilölle oikeuden kirjoittaa yksin yhdistyksen nimen.

16. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

17. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä varten kutsutussa kokouksessa muutosehdotus
hyväksytään vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta on mainittava
kokouskutsussa.

18. YHDISTYS-, PUOLUE- JA VAALILAINSÄÄDÄNTÖ
Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan yhdistyslainsäädäntöä, puoluelainsäädäntöä (soveltuvilta osin) ja vaalilainsäädäntöä.


 
 
 
Etusivu
Ajankohtaista
Mielipiteitä
Valtuusto
Tukijat
Yhteydenotto
Etusivu

Ajankohtaista

Säännöt
Tavoitteet
Uutisia
Kuntalaisaloitteet
Mielipiteitä

Valtuusto

Tukijat

Yhteydenotto